Close
Skip to content

Osnovne informacije za autore

Časopis POLJOPRIVREDA (ISSN 1330-7142; e-ISSN 1848-8080) kojega publiciraju Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredni institut Osijek, objavljuje izvorna istraživanja iz sljedećih polja: biljna proizvodnja, stočarstvo, tloznanstvo, ekologija i agroekonomika na hrvatskom i engleskom jeziku.
U časopisu se objavljuju radovi koji nisu tiskani u drugim časopisima, niti su predani u tisak. Izvodi, sažeci, sinopsisi, disertacije te izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima ne smatraju se objavljenim radovima. U dodatku časopisa mogu se objaviti prikazi knjiga ili njihove recenzije, kraći prijevodi, osvrti i vijesti iz područja poljoprivrede.
Radove će recenzirati barem 2 recenzenta iz odgovarajućeg područja. Recenzenti obavljaju kategorizaciju radova: izvorni znanstveni članak (original scientific paper), pregledni znanstveni članak (scientific review), prethodno priopćenje (preliminary communication), izlaganje na znanstvenom skupu (conference paper), stručni članak (professional paper).
Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim radovima te oni odobravaju da Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Poljoprivredni institut u Osijeku, kao izvorni izdavači objave rukopis.
Časopis Poljoprivreda / Agriculture primjenjuje Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International licencu (CC BY-NC) na svim objavljenim sadržajima. Navedena licenca omogućuje korištenje, distribuciju i reprodukciju sadržaja u bilo kojem mediju, uz uvjet da se izvorno djelo pravilno citira i ne koristi u komercijalne svrhe..

Radovi se šalju Uredništvu časopisa u elektroničkome obliku (e-mail: poljoprivreda@fazos.hr), a moraju zadovoljiti sljedeće tehničke propozicije:

 • Maksimalni obujam izvornog znanstvenog rada (uključujući tablice, grafikone, slike i sheme) je 10 stranica A-4 formata (prored 1,5), preglednog rada 15 stranica, sažetka disertacije 250 riječi te pregleda knjige 1 stranica.

 • Tekst treba pisati u MS Word-u, font Times New Roman.

 • Cijeli rad treba pisati veličinom slova 11 pt, osim naslova rada (12 pt), imena i afilijacija autora naslova i sadržaja tablica (10 pt) te sažetaka (10 pt). Naslov rada i poglavlja treba pisati velikim podebljanim slovima.

 • Treba koristiti slova Times New Roman formata.

 • Sve margine trebaju biti postavljene na 2,5 cm. Početak odlomka (pasusa) u tekstu ne smije se uvlačiti tabulator tipkom, a odlomke treba razdijeliti tipkom ENTER

 • Treba koristiti automatsku numeraciju stranica (pozicija dolje desno).

 • Grafikoni, slike i sheme trebaju biti jasni i pregledni. Treba ih snimiti i uređivati kao dio rada u tekstu gdje dolaze, isključivo u crno-bijeloj tehnici. Naslovi i zaglavlja tablica, grafikona, slika i shema u radu pisanom na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na engleski jezik, i obrnuto. Ako je rad na hrvatskom jeziku, naslove tablica, grafikona, slika i shema treba pisati podebljanim slovima, a engleske prijevode njihovih naslova, kao i sadržaja, treba pisati u kurzivu neboldiranim slovima, i obrnuto.

 • Slike (fotografije, grafikone) treba dostaviti integrirane unutar teksta, ali ih također treba dostaviti svaku kao zaseban dokument (Microsoft Word). Takav dokument treba imenovati na sljedeći način: generički naziv slike i vlastiti naziv slike (primjer: Slika 1. Vrijednost indeksa fotosintetske učinkovitosti)

 • Naziv i opis slike smatraju se sastavnim dijelovima teksta a ne slike, stoga se oni navode u tekstu, a ne na slici. ∙ Slike (fotografije, grafikoni) moraju biti što bolje kvalitete i što veće rezolucije (.tif, .png). ∙ Poželjno je da se tablice ne dostavljaju kao slike, nego da ih se integrira u tekst. Preporučuje se oblikovati tablice što je jednostavnije moguće.

 • Puna imena i prezimena autora, sa zvanjima, adresom elektroničke pošte kontakt-autora (corresponding author) i adresama ustanova u kojima rade (veličina slova 10, kurziv), stavljaju se na kraju prve stranice ispod crte duge 3 cm i ne smiju se pisati u programu automatske fusnote. Poželjno je da svi autori navedu svoj ORCID broj.

 • Ako je rad financiran ili je nastao u sklopu projekta, potrebno je zasebno izdvojiti i istaknuti podatke o projektu (naziv i akronim projekta, naziv organizacije koja financira projekt, program u sklopu kojega je projekt financiran). ∙ Imena autora citiranih u radu ne smiju biti pisana podebljano, u kurzivu, niti velikim slovima.

 • Radovi tiskani na hrvatskome jeziku moraju imati kurzivom napisane engleske prijevode naslova, sažetka, ključnih riječi te tablica i grafikona i obrnuto. U radu tiskanome na hrvatskom jeziku engleske verzije sažetka i ključnih riječi dolaze na kraju rada, iza poglavlja Literatura, i obrnuto.

 • Svi radovi dobivaju UDK klasifikacijski broj (rad se kategorizira prema određenim područjima) i DOI broj.

 • Prilikom slanja rada autori su obvezni dostaviti Izjavu autora.

 • Detaljne upute za pripremu i uređivanje dostupne su OVDJE.

 • Predložak rada dostupan je OVDJE.