Close
Skip to content

Predaja radova

Prije slanja rada, autore molimo da provjere jesu li radovi napisani u skladu s Uputom za autore. Glavni urednik zadržava pravo odbiti rukopis ako utvrdi da nije u okviru časopisa ili ako nije napisan u skladu s Uputama za autore.
Rukopisi se šalju Uredništvu u elektroničkom obliku na e-mail adresu: poljoprivreda@fazos.hr.