Close
Skip to content

VODNO-TOPLINSKO MODELIRANJE ZA PROGNOZU NICANJA KOROVA U KUKURUZU

Valentina Šoštarčić

Sažetak doktorske disertacije
PUNI TEKST

Sažetak

Temperatura i vlažnost tla dva su osnovna čimbenika koji određuju nicanje korova. Stoga se za prognozu nicanja koristimo vodno-toplinskim modelima. Ovi modeli predviđaju nicanje korova koristeći se njihovim biološkim parametrima klijanja: biološkim minimumom (Tb) — minimalnom temperaturom potrebnom za klijanje — te biološkim vodnim potencijalom sjemena (Ψb) — najnižom vrijednošću vodnoga potencijala tla pri kojem sjeme pojedine vrste klije. U sklopu doktorskoga istraživanja u laboratorijskim uvjetima prvo su utvrđene vrijednosti bioloških parametara klijanja sedam ekonomski značajnih korovnih vrsta u usjevu kukuruza. Potom je tijekom dviju vegetacijskih godina (2019., 2020.) u usjevu kukuruza na lokaciji Šašinovečki
Lug (45°50’59.6 “N 16°09’53.9 “E) praćeno nicanje korovne vrste Echinochloa crus-galli s ciljem validacije talijanskoga vodno-toplinskog modela AlertInf za ovu korovnu vrstu. Utvrđeni su sljedeći Tb i Ψb za istraživane korovne vrste: Ambrosia artemisiifolia (1,5 °C; -0,89 MPa), Chenopodium album (3,4 °C; -1,38 MPa), Abutilon theophrasti (4,5 °C; -0,67 MPa), Setaria pumila (6,6 °C; -0,71 MPa), Echinochloa crus-galli (10,8 °C; -0,97 MPa), Panicum capillare (11,0 °C; -0,87 MPa) te Amaranthus
retroflexus (13,9 °C; -0,36 MPa). Kalibriranim modelom AlertInf uspješno je predviđeno nicanje korovne vrste Echinochloa crus-galli u kukuruzu na lokaciji Šašinovečki Lug. Uspješnost modela procijenjena je korijenom srednje kvadratne pogreške (RMSE = 1,69 u 2019. i 1,38 u 2020.) i indeksom učinkovitosti modeliranja (EF = 0,97 za 2019. i 0,98 za 2020.). Korištenjem AlertInf modela razvijenoga u Italiji, uspješno predviđanje nicanja u kontinentalnoj Hrvatskoj, značajno je za potencijalno
istraživanje proširenja ovoga modela i na druga geografska područja te ostale korovne vrste u usjevu kuku

Dopisni autor:
Valentina Šoštarčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska, vsostarcic@agr.hr