Close
Skip to content

Variranje mase korijena, glave korijena i listova šećerne repe s obzirom na gustoću usjeva i proljetnu gnojidbu dušikom

Ivana Varga, Zdenko Lončarić, Milan Pospišil, Mirta Rastija, Manda Antunović

https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.5 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U ovome je istraživanju kroz dvije godine analizirana dinamika porasta svježe mase (FM) i mase suhe tvari (DM) cijeloga korijena, glave korijena i listova šećerne repe te njihov omjer masa ovisno o broju biljaka po jedinici površine (60.000, 80.000, 100.000 i 140.000 biljaka ha-1) i gnojidbi dušikom u proljeće: kontrola (N0), samo predsjetva (N1) te predsjetva gnojidba s prihranom (N2). Pri sazrijevanju, 20. rujna, prosječna masa suhe tvari cijeloga korijena, glave korijena i lisne rozete šećerne repe u 2014. godini iznosila je 28,8, 7,3 i 4,0 t ha-1, dok je u 2015. bila manja i iznosila je prosječno 20,7, 4,1 i 2,3 t ha-1. Štoviše, u odnosu na gustoću sjetve, prosječno veća masa suhe tvari cijeloga korijena izmjerena je pri 140.000 i 100.000 (31,6 t ha-1 u 2014. i 22,4 t ha-1 u 2015.), i to u odnosu na sklop od 80.000 i 60.000 biljaka ha-1 (22,4 t ha-1 u 2014. i 18,1 t ha-1 u 2015.). Gnojidba dušikom pozitivno je utjecala na akumuliranje suhe tvari, ali je utjecaj gnojidbe bio različit ovisno o godini istraživanja. Tako je 20. rujna 2014. predsjetvena gnojidba (N1) povećala masu suhe tvari cijeloga korijena za 17% u usporedbi s kontrolom, dok je u 2015. predsjetva gnojidba i prihrana (N2) rezultirala povećanjem mase suhe tvari cijeloga korijena za 30% u odnosu na kontrolu. U 2014. je omjer svježe mase korijena i lisne rozete 30. svibnja bio 1: 3,9, a 20. rujna 1: 0,1. U 2015. godini omjer mase cijeloga korijena i lisne rozete bio je najširi 20. lipnja (1:1,1), a postupno se masa lisne rozete sazrijevanjem korijena smanjivala, tako da je 20. rujna omjer iznosio 1:0,1.

Dopisni autor:
Ivana Varga, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, ivana.varga@fazos.hr