Close
Skip to content

Varijabilnost sadržaja masnih kiselina, oksidacijska stabilnost i nutritivna kakvoća ulja u odabranim genotipovima soje

Maja Matoša Kočar, Sonja Vila, Sonja Petrović, Andrijana Rebekić, Aleksandra Sudarić, Tomislav Duvnjak, Antonela Markulj Kulundžić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga istraživanja (2010. – 2012.) bio je procijeniti sadržaj masnih kiselina (palmitinska – PA, stearinska – SA, oleinska – OA, linolna – LA, linolenska – LNA, zasićene masne kiseline – SFA, mononezasićene masne kiseline – MUFA, polinezasićene masne kiseline – PUFA), oksidacijsku stabilnost (MUFA/PUFA, OA/LA) i nutritivnu kakvoću (LA/LNA) ulja 13 ranih genotipova soje nastalih u Poljoprivrednome institutu Osijek, Hrvatska. Analizom varijance utvrđeno je postojanje varijabilnosti za sva testirana svojstva, pri čemu su genotip (G), godina (Y) i GxY značajni izvori varijacije. Najznačajnije pozitivne korelacije su utvrđene između SA i OA, SA i LNA i LA i LNA, a najznačajnije negativne između OA i LA i OA i LNA. Analizom glavnih sastavnica utvrđeno je kako postoje četiri primarne osi sa svojstvenim vrijednostima > 1, koje zajedno objašnjavaju 57,84% varijabilnosti ukupnih podataka. Prva primarna os (PC1) najviše je u pozitivnome smjeru vezana za svojstva MUFA/PUFA, MUFA, OA/OALA i OA, a u negativnome smjeru za PUFA, LA i LNA. Ovi rezultati bit će od pomoći pri planiranju budućih oplemenjivačkih programa usmjerenih k prilagodbi sastava i sadržaja masnih kiselina prema potrebama prerađivačke industrije i krajnjih korisnika.

Dopisni autor:
Maja Matoša Kočar, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, maja.matosa@poljinos.hr