Close
Skip to content

Utjecaj supstrata različitoga podrijetla na nutritivnu vrijednost šampinjona (agaricus bisporus imbach)

Nataša Romanjek Fajdetić, Brigita Popović, Nada Parađiković, Zdenko Lončarić, Božica Japundžić Palenkić

https://doi.org/10.18047/poljo.25.1.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Šampinjoni su jedna od ekonomski najznačajnijih jestivih vrsta gljiva, iznimno dobre nutritivne vrijednosti, koja ima važnu ulogu u zdravoj prehrani. Metali Fe, Cu, Zn i Mn su esencijalni elementi koji imaju važnu ulogu u jačanju ljudskoga imuniteta. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi koncentracije makroelemenata (N, P i K) i mikroelemenata (Fe i Zn) u supstratima i plodnim tijelima gljiva. Pokus je postavljen u proizvodnji gljiva Romanjek d. o. o. (Slavonski Brod, Hrvatska) i provodio se tijekom četiri vegetacijska ciklusa na dva supstrata različitoga geografskog podrijetla. Jedan supstrat (supstrat 1) proizveden je u istočnoj Europi, a drugi (supstrat 2) u sjevernoj Europi. Na kraju pokusa analizirana su osnovna kemijska svojstva supstrata i uzoraka istraživanih gljiva. Usporedbom rezultata istraživanih supstrata ustanovljen je veći sadržaj N, P i K u supstratu 2 podrijetlom sa sjevera Europe, ali je koncentracija mikroelemenata Fe i Zn bila veća u supstratu 1, podrijetlom s istoka Europe. Statistički značajna razlika ustanovljena je u sadržaju makroelemenata u gljivama uzgojenim na supstratima različitoga podrijetla, kao i u transferu Zn i Fe iz supstrata u gljive. Osim toga, uspoređujući akumulaciju transferiranoga Zn i Fe, ustanovljena je veća akumulacija Zn u gljivama bez obzira na podrijetlo supstrata.

Dopisni autor:
Nataša Romanjek Fajdetić, College of Applied Sciences in Slavonski Brod, Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Croatia, nrfajdetic@vusb.hr