Close
Skip to content

Utjecaj sumporovodika na deetiolaciju pšenične trave (Triticum æstivum L.)

Marija Kristić, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Tihana Teklić, Sanja Grubišić, Andrijana Rebekić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.3 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Sumporovodik (H2S) je uključen u velik broj fizioloških procesa i reakcija na abiotske tipove stresa. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj natrijevog hidrogensulfida (NaHS) i vremena primjene na fiziološka svojstva etioliranih biljaka pšenične trave. Dva su genotipa pšenične trave uzgajana u kontroliranim uvjetima pet dana bez svjetlosti te nakon toga uz dvanaestosatni fotoperiod, zalijevane tri dana zaredom otopinama NaHS koncentracija 100, 200 i 500 mM. Varijante tretmana zalijevanja uz osvjetljenje bile su sedmoga do devetoga, desetoga do dvanaestoga te trinaestoga do petnaestoga dana nakon sjetve. Najveći sadržaj fenola, flavonoida te vodikova peroksida utvrđen je kod biljaka pšenične trave zalijevanih otopinom 100 mM NaHS. Najviši sadržaj prolina i lipidna peroksidacija utvrđeni su kod biljaka pri 500 mM NaHS. Također, utvrđen je i značajan utjecaj perioda zalijevanja na ispitivane fiziološke parametre. Rezultati pokazuju da H2S značajno utječe na proces deetiolacije kod biljaka pšenične trave i sadržaj fiziološki aktivnih komponenata u pšeničnoj travi.

Dopisni autor:
Miroslav Lisjak, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, mlisjak@fazos.hr