Close
Skip to content

Utjecaj stadija laktacije na hematološke i biokemijske pokazatelje krvi ovaca Travničke pramenke

Zvonko Antunović, Boro Mioč, Željka Klir Šalavardić, Ivan Širić, Valentino Držaić, Mislav Đidara, Josip Novoselec

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.7 (Izvorni znanstveni članak)

PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi hematološke i biokemijske pokazatelje u krvi ovaca travničke pramenke tijekom laktacije. Istraživanje je provedeno na 36 ovaca prosječne dobi od tri do pet godina tijekom triju stadija laktacije: ranoga, srednjeg i kasnog. WBC i RBC, koncentracija HGB-a te vrijednost HCT-a i MCH-a značajno su se povećavali tijekom laktacije, dok je utvrđeno i značajno smanjenje vrijednosti MCV-a i MCHC-a u krvi. Sadržaj HCT-a bio je viši u ranome stadiju u odnosu na kasni stadij laktacije, a sadržaj MCH-a
u srednjem stadiju u odnosu na kasni stadij laktacije. Utvrđeno je značajno povećanje koncentracije Ca, P, Mg, Na i Cl tijekom laktacije, kao i smanjenje koncentracije Fe. Kako je laktacija napredovala, utvrđeno je povećanje koncentracije ureje, ukupnih proteina, albumina, globulina i BHB-a te aktivnosti ALT-a. Suprotno tome, koncentracije glukoze i NEFA-e su se smanjile, kao i aktivnost GGT-a. Dobiveni rezultati mogu pomoći u praćenju zdravstvenoga i hranidbenog statusa travničke pramenke. Stoga je u model za utvrđivanje referentnih vrijednosti krvi ovaca travničke pramenke potrebno uključiti utjecaj stadija laktacije, osobito za RBC, energetske i proteinske metabolite te jetrene enzime.

Ključne riječi: hematološki pokazatelji, biokemijski pokazatelji, stadij laktacije, travnička pramenka

Dopisni autor:
Željka Klir Šalavardić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, zklir@fazos.hr