Close
Skip to content

Utjecaj selena na raspodjelu teških metala u tkivima jelena lopatara (Dama dama L.)

Neška Vukšić

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.12 (disertacija)
PUNI TEKST

Sažetak

Svrha ovoga istraživanja bila je utvrditi koncentraciju teških metala (Cd, Pb, Hg i As) i esencijalnih elemenata (Fe i Se) u tkivima jelena lopatara (mišić, bubreg, jetra, masno tkivo i slezena) prije dodavanja selena u hranu i nakon toga, kako bismo utvrdili međudjelovanje selena s teškim metalima u tkivima i utjecaj dodatka selena na imunohematološke (KKS i DKS), biokemijske (GUK, UREA, CRE, ALB, TGC, KOL, HLD, LDL, Fe, TP, GLOB i IgG) pokazatelje i pokazatelje oksidacijskoga stresa (SOD, GPx, GSH i vitamin E). Istraživanje je provedeno na 40 jelena lopatara koji su odstrijeljeni u sezoni lova tijekom dvije godine istraživanja. Napravljena je i analiza staništa, koja je obuhvaćala analize tla, listinca, prizemne flore i prihrane. Dopunska hranidba, uz dodatak selena (0,5 mg/kg), provodila se 60 dana tijekom druge godine istraživanja. Tijekom prve godine istraživanja utvrđene su povećane koncentracija Cd i Pb u tkivima jelena lopatara, dok je koncentracija Se bila niska. Nakon dopunske hranidbe, uz dodatak selena, utvrđena je manja koncentracija teških metala u tkivima i poboljšana je antioksidativna zaštita. Dodatak selena nije imao negativan učinak na ostale ispitane parametre.