Close
Skip to content

Utjecaj različitih sustava konzervacijske obrade tla i gnojidbe dušikom na infekciju zrna pšenice vrstama fusarium

Karolina Vrandečić, Danijel Jug, Jasenka Čosić, Jelena Ilić, Irena Jug

https://doi.org/10.18047/poljo.25.1.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu je prikazan utjecaj različitih konzervacijskih sustava obrade tla i različitih razina gnojidbe dušikom na zarazu zrna pšenice vrstama Fusarium. Pokus je postavljen na dvije lokacije s pet sustava obrade tla: konvencionalna obrada s oranjem do 30 cm, podrivanje na dubinu 35-40 cm, rahljenje do 25 cm, tanjuranje na 10-15 cm i te direktna sjetva bez ikakve obrade tla, kao i s tri razine gnojidbe dušikom: N1- umanjena za 30% u odnosu na preporuku; N2 – prema preporuci i N3 – uvećana za 30% u odnosu na preporuku. Pojava zrna zaraženih vrstama Fusarium utvrđena je u svim istraživanih tretmana. Postotak zaraženih zrna vrstama Fusarium bio je statistički značajno niži na tretmanu gnojidbe N1 u odnosu na varijante gnojidbe N2 i N3. Najniži postotak zaraženih zrna pšenice zabilježen je kod konvencionalne obrade tla u Magadenovcu i no tillage tretmana u Čačincima.

Dopisni autor:
Karolina Vrandetić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, kvrandetic@fazos.hr