Close
Skip to content

Utjecaj konsocijacije kukuruza s grahom na kakvoću i prinos krme

Darko Uher, Ivan Horvatić

https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Kukuruzna silaža je visokoprinosna voluminozna krma bogata energijom, ali nedovoljnog udjela bjelančevina za visokoproizvodna grla stoke. Budući da mahunarke imaju nizak prinos suhe tvari, nizak prinos krme i ne zadovoljavajuće kvalitete često se koriste u konsocijaciji s žitaricama što pridonosi većem prinosu i boljoj kvaliteti krme nego u čistoj kulturi. U ovome istraživanju, kukuruz (Zea mays L.) i grah (Phaseolus vulgaris  L.) su posijani u različitim gustoćama sjetve kako bi se utvrdio najbolji omjer u sustavu konsocijacije kukuruza i graha za ostvarivanje visokog prinosa i dobre hranidbene vrijednosti krme. Posijan je čisti usjev kukuruza (75000 zrna ha-1) i kukuruz u konsocijaciji sa viso- kim grahom: 75000 zrna ha-1 kukuruza i 37000 zrna ha-1 graha, 75000 zrna ha-1 kukuruza i 50000 zrna ha-1 graha te 75000 zrna ha-1 kukuruza i 75000 zrna ha-1 graha. Najveći prinos suhe tvari je utvrđen sa najvećim udjelom graha (19,0 t ha-1), a najmanji prinos sa 75000 biljaka ha-1  kukuruza i 37000 biljaka ha-1  graha (17,2 t ha-1). Konsocijacija kukuruza i graha smanjila je udio neutralnih deterdžent vlakna, što bi moglo rezultirati povećanjem probavljivosti voluminozne krme. Na temelju hranidbene vrijednosti i prinosa krme može- mo zaključiti da je konsocijacija s najvećim udjelom graha imala najveći prinos i najbolju hranidbenu vrijednost.

Dopisni autor:
Darko Uher, Sveučilište  u  Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, duher@agr.hr