Close
Skip to content

Utjecaj fungicida i biopesticida na morfološke promjene na malini (Rubus ideaus L. „POLKA“) inficiranoj bakterijom Agrobaterium tumefaciens

Selma Pilić, Renata Bešta – Gajević, Sabina Dahija, Jasmin Grahić

https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Proizvodnja maline (Rubus idaeus L.), kao jedna od najperspektivnijih grana voćarstva u Bosni i Hercegovini, mogla bi biti trajno ugrožena zbog sve češćega pojavljivanja bolesti bakterioznoga tumora korijena, čiji je uzročnik Agrobacterium tumefaciens. Cilj ovoga rada bio je ispitati morfološke promjene na sadnicama mali ne izazvane bakterijom A. tumefaciens, kao i veličinu i brojnost tumora u zavisnosti od primijenjenoga biološkog ili kemijskog tretmana. U radu je korišten referentni soj Agrobacterium tumefaciens MTCC 431 (ATCC 15955). Morfometrijski parametri na sadnicama maline izmjereni su uz pomoć programa ImageJ 1.48v. Za mjerenje dijametra guka korišteno je binokularno povećalo pri uvećanju od 20x. Statistička analiza rezultata podrazumijevala je analizu glavnih komponenata na osnovi korela cijske matrice u računalnome programu R v. 3.4.0. Sadnice maline koje su inokuli rane bakterijom A. tumefaciens imale su niži potencijal rasta u odnosu na kontrolnu skupinu. Soj K1026 Rhizobium rhizogenes kao aktivna tvar biopesticida pozitivno je utjecao na rast zaraženih biljaka maline suzbijajući infekciju. Primijenjeno kemijsko sredstvo na bazi bakrova (I) oksida pokazalo je nešto manji učinak na intenzitet pro mjena uzrokovanih A. tumefaciens u odnosu na biološko sredstvo. U ovome je radu zabilježen i niži intenzitet promjena kod istodobne primjene biopesticida i fungicida u odnosu na pojedinačne tretmane.

Dopisni autor:
Selma Pilić ; Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, selma.pilic@pmf.unsa.ba