Close
Skip to content

Utjecaj fizikalnih i kemijskih svojstava različitih tipova tla na optimalno stanje vlažnosti za obradu

Vladimir Zebec, Zoran Semialjac, Monika Marković, Vjekoslav Tadić, Domagoj Radić, Domagoj Rastija

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.2  (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Plastičnost je tla područje konzistencije tla, odnosno predstavlja promjenu stanja tla zbog različite vlažnosti tla djelovanjem vanjskih sila. Konzistencija određuje veličinu otpora koje tlo pruža pri obradi, stoga je cilj istraživanja utvrditi optimalno stanje vlažnosti tla za obradu te utjecaj fizikalnih i kemijskih svojstva oraničnih horizonata na plastičnost tla, kao jednog od svojstava konzistencije. Istraživanje je provedeno na tri različita tipa tla: aluvijalnome, lesiviranome te na ritskoj crnici. Utvrđene su statistički značajne razlike između svih istraživanih tipova tala i to za sadržaj čestica gline, gustoću pakiranja, aktualnu i supstitucijsku kiselost, kationski izmjenjivački kapacitet tla te sadržaj kalcija. Također, utvrđene su statistički značajne razlike između istraživanih tipova tala za donju granicu plastičnosti, gornju granicu plastičnosti te indeks plastičnosti. Prosječna utvrđena vrijednost donje granice plastičnosti, kao važnog elementa za određivanje optimalnoga trenutka obrade tla, iznosila je 18,9% mas. na aluvijalnome tlu, 24,0% mas. na lesiviranome tlu, dok je na ritskoj crnici iznosila 28,6% mas. Vrlo značajnu korelaciju pozitivnoga smjera s granicama plastičnosti pokazali su humus, glina, KIK, sitni prah, magnezij, natrij i kalcij, dok su vrlo značajnu korelaciju, ali negativnoga smjera, pokazali hidrolitička kiselost, krupni pijesak, sitni pijesak i krupni prah. Kreiranim regresijskim modelima može se procijeniti optimalno stanje vlažnosti tla za obradu na temelju osnovnih svojstava tala. Preciznost modela značajno se povećava uvođenjem većega broja fizikalnih i kemijskih svojstva tla, a dopunsku preciznost modela mogu povećati podatci o tipu tla.

Dopisni autor:
Vladimir Zebec, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek, Hrvatska, vzebec@pfos.hr