Close
Skip to content

Utjecaj estruzije na funkcionalna svojstva odabranih sorti pšenice i ječma uzgojenih u Hrvatskoj

Antun Jozinović, Marijana Grec, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić, Drago Šubarić, Gordana Šimić, Georg Drezner, Nikolina Kajić

https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti utjecaj temperature na izlazu ekstrudera (90, 100, 110 °C) i vlažnosti brašna (25, 30, 35 %) na svojstva brašna pšenice (Kraljica, Olimpija) i golozrnog ječma (GZ-10, GZ-11) modificiranih ekstruzijom. Brašna su ekstrudirana u jednopužnom laboratorijskom ekstruderu te su određena mikro viskoamilografska, farinografska svojstva, sedimentacija i proj padanja. Rezultati su pokazali da se viskoznost brašna smanjuje, a stabilnost brašna povećava nakon ekstruzije, i to i tijekom miješanja na visokim temperaturama i po pitanju sklonosti retrogradaciji. Iako su brašna ječma bila u skupinama kvalitete B2 i C1 prije ekstruzije, nakon ekstruzije sva ispitivana brašna bila su u skupini A1 ili A2. nakon ekstruzije značajno su opale vrijednosti sedimentacije, a broj padanja ovisio je o uvjetima ekstruzije. Pomnim odabirom sorte, vlažnosti brašna i uvjeta ekstruzije mogu se proizvedi brašna željenih svojstava.

Dopisni autor:
Đurđica Ačkar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, Hrvatska, dackar@ptfos.hr