Close
Skip to content

Utjecaj brzine rasta na svojstva trupova, kvalitetu mesa i profil masnih kiselina broilera

Gordana Kralik, Zlata Kralik, Manuela Košević, Kristina Gvozdanović, Igor Kralik

https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu se istražuje utjecaj intenziteta prirasta Ross 308 brojlera (< 50g prirasta, skupina A; > 50g prirasta skupina B) u tovu do 42 dana na karakteristike trupova, tehnološku kvalitetu prsnoga mesa s obzirom na spol i profil masnih kiselina u mišićima prsa i zabataka. Karakteristike trupova određene su na osnovi udjela (%) prsa, bataka sa zabatcima, leđa, krila i randmana (%). Za vrjednovanje tehnološke kvalitete korišteni su sljedeći pokazatelji: pH1, pH2, ΔpH, gubitak mesnoga soka i boje (CIE L*, a*, b*) prsnoga mesa. Utvrđen je statistički značajan utjecaj spola i intenziteta prirasta za živu težinu brojlera, masu trupova (p˂0.001) te udjele prsa (p=0.006) i bataka sa zabatcima (p=0.004). Intenzitet prirasta statistički je značajno utjecao na udjele bataka sa zabacima i krila (p˂0.001). Spol pilića utjecao je na razlike gubitka mesnoga soka, % (p=0.003) i razlike stupnja žutila (p=0.029) prsnoga mesa. Ustanovljena je pozitivna korelacija između pH1 i pH2 (p0.05). Utvrđene su statistički visoko značajne razlike (p˂0.05) u sadržaju pojedinih masnih kiselina između mišića prsa i zabataka.

Dopisni autor:
Zlata Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, zkralik@fazos.hr