Close
Skip to content

Utjecaj benefitnih mikroorganizama na prinos i kvalitetu soje u uvjetima smanjene gnojidbe dušikom

Suzana Kristek, Lidija Lenar, Jurica Jović, Tihana Marček, Krunoslav Zmaić, Ivo Rešić, Sanda Rašić

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.4  (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu je istraživana mogućnost redukcije dušičnih gnojiva uz korištenje benefitnih mikroorganizama (rodovi Bradyrhizobium, Azotobacter, bacterija Pseudomonas fluorescens, Bacillus spp., itd.), kao alternative dušičnim gnojivima. Istraživanja su provedena tijekom 2013. i 2014. godine na eutrično smeđem tlu. Pokus je postavljen prema split-blok shemi te sadrži 12 varijanti u 4 ponavljanja kako slijedi: dvije sorte soje, dvije varijante primjene mineralnoga dušičnoga gnojiva i tri varijante primjene mikrobiološkoga preparata. Elementi istraživanja bili su prinos zrna (kg/ha), preračunat po hektaru na osnovi 13% vode u zrnu; sadržaj proteina (%); sadržaj ulja (%) i hektolitarska masa (kg). S obzirom na to da su klimatske prilike u drugoj godini istraživanja bile povoljnije nego u prvoj istraživačkoj godini, svi elementi istraživanja, uključujući kontrolne varijante, druge godine istraživanja, postigli su bolje rezultate. Sve varijante tretirane mikrobiološkim preparatima, bilo aplikacijom u tlo ili aplikacijom u tlo uz folijarne tretmane, također su postigli statistički vrlo značajno bolje rezultate u odnosu na kontrolne varijante.

Dopisni autor:
Suzana Kristek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek, Hrvatska, skristek@pfos.hr