Close
Skip to content

Uporaba klorofilmetra u procjeni zrelosti listova duhana flue-cured za berbu

Kristina Gršić, Miroslav Čavlek

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.3 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Da bi se utvrdila mogućnost korištenja klorofilmetra u procjeni optimalne zrelosti listova flue-cured duhana za berbu, provedeni su dvogodišnji poljski pokusi. Postupci u pokusu bili su gnojidba dušikom (25 i 35 kg ha-1) i vrijeme berbe (rana, srednja i kasna berba). Relativni sadržaj klorofila 7., 11., 15. i 17. lista mjeren je u vrijeme berbe. Nakon berbe i sušenja tih listova analizirani su prinos i cijena te sadržaj nikotina i reducirajućih šećera. Nije bilo signifikantnog utjecaja gnojidbe dušikom na prosječni prinos, cijenu i sadržaj reducirajućih šećera. Međutim, dobivene su dvije interakcije gnojidba x vrijeme berbe za prinos. Viša gnojidba dušikom rezultirala je višim prosječnim sadržajem nikotina, ali samo u 15. i 17. listu u 2010. S obzirom na vrijeme berbe rezultati istraživanja su, uz nekoliko izuzetaka, pokazali da su viši prinosi, cijene, sadržaji nikotina i sadržaji reducirajućih šećera ostvareni srednjom ili/i kasnom berbom. Za pronalaženje raspona indeksa sadržaja klorofila u okviru kojeg bi se trebala provoditi berba listova duhana korišteni su matematički parametri odnosa između indeksa sadržaja klorofila u vrijeme berbe i istraživanih svojstava. U ovom istraživanju optimalno vrijeme za berbu listova duhana bilo je u rasponu indeksa sadržaja klorofila od 11-15.

Dopisni autor:
Miroslav Čavlek, Duhanski institut Zagreb d.o.o., Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, miro.cavlek@gmail.com