Close
Skip to content

Učinkovita mikropropagacija i zakorjenjivanje vrste Micromeria croatica (Pers.) Schott (Lamiaceae)

Snježana Kereša, Zoe Andrijanić, Dario Kremer, Ivanka Habuš Jerčić, Marijana Barić, Kristina Batelja Lodeta, Snježana Bolarić, Anita Bošnjak Mihovilović

https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Hrvatska je bresina (Micromeria croatica) ugrožena biljna vrsta, s velikim potencijalom uzgoja u medicinske svrhe i kao ukrasna biljka. Za komercijalnu primjenu, nužan je učinkovit protokol za propagaciju. Cilj ovoga rada bio je uspostavljanje učinkovitoga protokola za mikropropagaciju i zakorjenjivanje vrste M. croatica upotrebom odrasle biljke kao izvora početnoga materijala. Testiran je velik broj faktora, uključujući utjecaj 6-benzilaminopurina (BAP) i 1-naftalen octene kiseline (NAA) u različitim koncentracijama, kao i utjecaj orijentacije eksplantata i topofizis efekta na proliferaciju izdanaka. Zakorjenjivanje je ispitivano u mediju s agarom, uz dodatak indol-3-maslačne kiseline (IBA) ili indol-3-octene kiseline (IAA) u različitim koncentracijama. Mediji s 1 ili 2 mg/L BAP-a producirali su najveći broj izdanaka / eksplantatu, međutim preporuča se niža koncentracija BAP-a, na kojoj su dobiveni duži izdanci, bez znakova hiperhidracije. Orijentacija eksplantata i nodiji s različitih pozicija na izdanku pokazali su jednaku sposobnost proliferacije izdanaka. Na mediju s agarom postignuta je 100% uspješnost zakorjenjivanja. Uspješnost aklimatizacije bila je iznad 90%. Zaključno, razvijen je učinkovit protokol za mikropropagaciju i zakorjenjivanje vrste M. croatica za moguću buduću proizvodnju.

Dopisni autor:
Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, skeresa@agr.hr