Close
Skip to content

Učinak količine i tipa dušičnoga gnojiva na agronomska svojstva duhana tipa virdžinija

Ankica Budimir, Brankica Svitlica, Darko Kiš, Ana Lovrić, Hrvoje Šarčević

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga rada bio je utvrditi učinak gnojidbe dušikom (N) od 30 odnosno od 45 kg/ha, kao i trima komercijalnim dušičnim gnojivima, CaNO3 (15% N), KAN (27% N) i YaraMilaTM Cropcare (8:11:23), na agronomska svojstva: prinos, cijenu i vrijednost suhoga lista, kao i na šest morfoloških svojstava duhana tipa virdžinija. U poljski pokus, proveden u četiri okoline, bila su uključena tri hrvatska kultivara duhana. Gnojidba dušikom imala je signifikantan učinak samo na komponente prinosa: duljinu, širinu i površinu 9. lista, čije su vrijednosti kod gnojidbe s 45 kg N/ha bile za 2,2; 3,5 odnosno 5,8% veće u odnosu na gnojidbu s 30 kg N/ha. Tip korištenoga dušičnog gnojiva nije imao signifikantan učinak niti na jedno ispitivano svojstvo. Uzorak korelacija između morfoloških i gospodarskih svojstava bio je pod utjecajem okoline, kao i razine gnojidbe. Iako nije utvrđen učinak gnojidbe na gospodarska svojstva, signifikantno povećanje komponenata prinosa kod gnojidbe s 45 kg N/ha, u usporedbi s 30 kg N/ha, upućuje na višu razinu gnojidbe kao jamstvo osiguranja visokih i stabilnih prinosa te kvalitete osušenoga lista.

Dopisni autor:
Ankica Budimir, British American Tobacco, Zagrebačka 52, 34340 Kutjevo, Hrvatska, ana_budimir@bat.com