Close
Skip to content

Teški metali (As, Cd, Hg i Pb) u tkivima zeca: pregled

Josip Gulin, Tihomir Florijančić, Siniša Ozimec, Ivica Bošković, Zdenko Lončarić, Nina Bilandžić

https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.11 (pregledni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Raste zabrinutost uslijed povećavanja razina teških metala u okolišu zbog antropogenoga utjecaja. Posebno su opasni toksični teški metali (As, Cd, Hg i Pb), koji negativno utječu na organizme i izazivaju pojavu bolesti. Zec se pokazao  dobrim indikatorom zagađenja staništa teškim metalima. Za provedbu biomonitoringa najčće se koriste jetra i bubreg. Zečevi koji obitavaju na zagađenome staništu imaju više koncentracije teških metala u tim tkivima negoli oni s referentnoga staništa. As se akumulira najviše u noktima i kosi, Cd u bubregu, Hg u mozgu i bubrezima, a Pb u mozgu i dijafragmi. Starenjem jedinke povećavaju se koncentracije Cd i Hg u jetri i bubregu zeca. Meso zeca je u većini zemalja sigurno za ljudsku prehranu, dok se korištenje iznutrica ne preporučuje.

Dopisni autor:
Tihomir Florijančić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti  Osijek,  Vladimira  Preloga  1, 31000  Osijek,  Hrvatska, tflorijanc@fazos.hr