Close
Skip to content

Teksturalna i senzorska svojstva kukuruznih ekstrudata s dodatkom mrkve u prahu i askorbinske kiseline

Valentina Obradović, Jurislav Babić, Antun Jozinović, Đurđica Ačkar, Jelena Panak Balentić, Marijana Grec, Drago Šubarić

https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj je ovoga rada bio odrediti utjecaj dodatka mrkve u prahu (eng. carrot powder/CP) u udjelima 4, 6 ili 8% i askorbinske kiseline (eng. ascorbic acid/AA) u udjelima 0,5 i 1% u kukuruznu krupicu na tvrdoću, lomljivost, ekspanziju i nasipnu masu ekstrudata. Senzorska svojstva odabranih ekstrudata odredio je panel od 10 senzorskih ocjenjivača. Ekstruzija je provedena pri dva temperaturna režima: 135/170/170°C i 100/150/150°C. Niži temperaturni režim doveo je do povećanja tvrdoće i nasipne mase ekstrudata te, istovremeno, do bolje ekspanzije. Dodatkom CP i AA, smanjila se tvrdoća i ekspanzija, ali se povećala nasipna masa kod oba temperaturna režima. Senzorska je analiza dala zadovoljavajuće rezultate, osobito za E1 temperaturni režim te 4%-tni dodatak mrkve u prahu.

Dopisni autor:
Jurislav Babić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, Hrvatska, jbabic@ptfos.hr