Close
Skip to content

Svezak 29, Broj 2

Utjecaj konsocijacije kukuruza s grahom na kakvoću i prinos krme
Darko Uher, Ivan Horvatić
Poljoprivreda 29, no.2 (2023): 3-8
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.1(Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Gospodarska svojstva tradicijskih sorata krumpira Poli i Brinjak
Ana Pospišil, Jurica Vugrinec, Milan Pospišil
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 9-15.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.2  (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK  PUNI TEKST

Utjecaj različitih rokova sjetve na ozimu pšenicu
Valentina Španić,  Jurica Duvnjak,  Katarina  Šunić, Goran Jukić, Ivan Varnica
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 16-23.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.3 (Prethodno priopćenje)
SAŽETAK PUNI TEKST

Primjena biopreparata kao alternativa kemijskim fungicidima u zaštiti pšenice
Suzana Kristek, Jurica Jović,  Marina  Martinović, Josipa Jantoš, Brigita  Popović,  Zdenko Lončarić
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 24-32.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.4 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Zeoliti i njihova primjena u zaštiti bilja
Magdalena  Baričević, Karolina Vrandečić, Marko Zorica, Tomislav Kos
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 33-42.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.5 (Pregledni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Navodnjavanje usjeva otpadnom vodom: problem ili rješenje?
Anamarija  Dellavia, Monika Marković, Đurđica  Kovačić, Ante Bubalo, Brigita  Popović, Mirna  Habuda-Stanić
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 43-52.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.6 (Pregledni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Evaluacija kombinacije strojnog učenja za geoprostorno predviđanje sadržaja željeza u tlu u Hrvatskoj
Dorijan Radočaj, Mladen Jurišić, Nedim Tuno, Admir Mulahusić
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 53-61.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.7 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Komparativna analiza biokemijskih i hematoloških pokazatelja svinja različitih genotipova iz slobodnog uzgoja
Mislav Đidara, Marcela Šperanda, Vladimir Margeta, Dalida Galović,  Ivana Prakatur, Martina Pavlić
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 62-69.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.8 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Prednosti i prijetnje tehnologije preciznoga praćenja i upravljanja na mliječnim farmama
Matija  Domaćinović, Ivana Prakatur, Pero Mijić, Josip Novoselec, Ana Domaćinović, Dragan Solić
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 70-77.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.9 (Pregledni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Kvaliteta staroga kruha kao komponente hrane za životinje nakon termičkih dorada u procesu skladištenja
Tajana Krička, Mateja  Grubor, Neven Voća, Ana Matin, Vanja Jurišić,  Zlatko Janječić,  Mislav  Kontek, Nikola Bilandžija
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 78-85.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.10 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Teški metali (As, Cd, Hg i Pb) u tkivima zeca: pregled
Josip Gulin, Tihomir Florijančić, Siniša Ozimec, Ivica Bošković, Zdenko Lončarić, Nina Bilandžić
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 86-96.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.11 (Pregledni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

In memoriam
Poljoprivreda 29, no. 2 (2023): 97.
SAŽETAK PUNI TEKST