Close
Skip to content

Svezak 28, Broj 1

Komparativni učinak različitih insekticida i kaolina na smanjenu brojnost populacije Cacopsylla pyri L.
Vesna Tomaš, Ines Mihaljević, Dominik Vuković, Marija Viljevac Vuletić, Vlatko
Galić, Zvonimir Zdunić, Viktor Tomeš, Krunoslav Brus
Poljoprivreda 28, no.1 (2022): 3-10
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.1(izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Poboljšanje rasta, odnosa vode te smanjenje oksidativnih oštećenja podloga pistacija u uvjetima sušnoga stresa predtretmanom betaaminobutričnom kiselinom
Soheil Karimi, Maryam Shokri
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 11-17.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.2  (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK  PUNI TEKST

Potencijal prinosa sjemena i biomase bijele lupine (Lupinus albus L.) u ekološkoj proizvodnji
Ana Pospišil, Ksenija Ivanović, Milan Pospišil
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 18-23.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.3 (Prethodno priopćenje)
SAŽETAK PUNI TEKST

Makropokusi kao važan čimbenik u procjeni agronomskih svojstava hibrida suncokreta
Anto Mijić, Ivica Liović, Aleksandra Sudarić, Tomislav Duvnjak, Branimir Šimić, Antonela Markulj Kulundžić
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 24-31.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.4 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Odnos komponenata prinosa i prinosa zrna soje (Glycine max L. Merr.) u uvjetima navodnjavanja
Daria Galić Subašić, Mladen Jurišić,  Andrijana Rebekić, Dorijan Radočaj, Irena Rapčan, Marko Josipović
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 32-38.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.5 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj estruzije na funkcionalna svojstva odabranih sorti pšenice i ječma uzgojenih u Hrvatskoj
Antun Jozinović, Marijana Grec, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić, Drago Šubarić, Gordana Šimić, Georg Drezner, Nikolina Kajić
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 39-45.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.6 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Usijavanje ječma i kuruza u voćnjake oraha — procjena toksičnosti orahova lista na klijanje i rast klijanaca
Helena Žalac, Goran Herman, Miroslav Lisjak, Tihana Teklić, Vladimir Ivezić
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 46-52.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.7 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Odnos okolišnih čimbenika i razine pogodnosti poljoprivrednoga zemljišta za uzgoj soje određene strojnim učenjem
Dorijan Radočaj, Tomislav Vinković, Mladen Jurišić, Mateo Gašparović
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 53-59.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.8 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Nutritivna kvaliteta kukuruzne silaže na mliječnim farmama u Republici Hrvatskoj
Matija Domaćinović, Ivana Prakatur, Ivica Vranić, Marija Špehar, Zdenko Ivkić, Dragan Solić
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 60-67.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.9 (Pregledni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Varijabilnost biokemijskih i hematoloških parametara ovisno o pojavnosti mastitisa kod muznih krava
Ivana Jožef, Marcela Šperanda, Mislav Đidara, Drago Bešlo, Vesna Gantner
Poljoprivreda 28, no. 1 (2021): 68-76.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.10 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Ekonomska održivost sustava obrade ozime pšenice
Miro Stošić, Ljubica Ranogajec, Brigita Popović
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 77-84.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.11 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Primjena pepela iz biomase na travnjacima
Krešimir Bošnjak, Marina Vranić, Marina Brčić, Tomislav Mašek
Poljoprivreda 28, no. 1 (2022): 85-94.
https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.12 (Pregledni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST