Close
Skip to content

Sterilizacija različitih tipova eksplantata u mikropropagaciji podloga trešnje CAB-6p i Gisela 6

Aleksandar Stanisavljević, Dejan Bošnjak, Ivna Štolfa, Rosemary Vuković, Toni Kujundžić, Mato Drenjančević

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.5  (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Istraživanja s ciljem pronalaženja učinkovitih sterilizanata, u svrhu veće automatizacije u uspostavi aseptične kulture tkiva in vitro, provedena su na podlogama trešnje CAB 6P i Gisela 6. Ispitivana su dva načina sterilizacije (NaOCl i ozon O3), prateći stopu preživljavanja na tri tipa eksplantata; pupovi s primordijalnim lišćem, pupovi bez primordijalnoga lišća i nodijalni nelignificirani segment s aksilarnim pupom. Ozon je rezultirao visokom stopom preživljavanja (od 57 do 93%), bez obzira na vrstu eksplantata i varijante podloge. Uvođenjem cjelovitoga pupa bez destrukcije značajno je rezultiralo višom stopom preživljavanja (od 90 do 97%). Rezultati ukazuju na potencijal sterilizacije ozonom inicijalnoga biljnoga materijala, ne samo kao površinskoga, nego i penetrirajućeg (subkutikularnog) agenta.

Dopisni autor:
Aleksandar Stanisavljević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek, Hrvatska, astanis@pfos.hr