Close
Skip to content

Sezonske promjene kondicijskoga i gonadosomatskog indeksa Carassius gibelio u parku prirode Kopački rit, Hrvatska

Dinko Jelkić, Anđelko Opačak

https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga istraživanja bila je istražiti neke od bioloških karakteristika (omjer spolova, dužinsko-maseni odnos i gonadosomatski indeks) babuške (Carassius gibelio) tijekom jedne godine u Parku prirode „Kopački rit“ u Hrvatskoj. Babuška je alohtona vrsta ribe uvezena iz Azije koja se od tada proširila diljem Europe te se vjeruje kako je odgovorna za opadanje autohtone populacije riba, beskralježnjaka i makrofita u pojedinim područjima. Ihtiološko uzorkovanje obavljeno je od rujna do studenoga 2017. te od veljače do srpnja 2018. s pomoću elektroribolova. Ukupno je ulovljeno 475 jedinaka, na kojima je izmjerena ukupna dužina, standardna dužina, visina tijela i masa. Mužjaci su činili 34,31 % populacije babuške. Prosječna vrijednost Fultonova kondicijskog faktora (FC) za babušku u Kopačkome ritu bila je 1,77 ± 0,28. Sveukupno, vrijednosti FC-a su imale relativno malo varijacija, ali ukazuju na jasnu sezonsku varijabilnost. Prosječne vrijednosti gonado-somatskoga indeksa (GSI) za ženke (9,91 ± 5,34) bile su veće negoli za mužjake (3,58 ± 1,37) tijekom promatranoga razdoblja. Prosječne vrijednosti GSI-ja ukazuju kako se većina ženka mrijesti krajem travnja i tijekom svibnja, što je isti period kada se mrijeste i ostale ciprinidne vrste, a to babuški omogućuje da se koristi svojom strategijom ginogeneze.

Dopisni autor:
Dinko Jelkić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, djelkic@fazos.hr