Close
Skip to content

Remedijacija poljoprivrednoga zemljišta onečišćenog teškim metalima

Dorijan Radočaj, Natalija Velić, Mladen Jurišić, Enrih Merdić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.4 (pregledni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Prisutnost teških metala na poljoprivrednome zemljištu primarni je uzrok toksičnosti prehrambenih proizvoda biljnoga i životinjskog podrijetla povezanih s onečišćenim poljoprivrednim zemljištem. Antropogeni izvori onečišćenja, posebno primjena umjetnih gnojiva i pesticida u ratarstvu, primarni su izvor onečišćenja poljoprivrednoga zemljišta teškim metalima. Teški metali čije je praćenje (monitoring) propisano važećom zakonskom regulativom Republike Hrvatske uključuju kadmij (Cd), krom (Cr), bakar (Cu), živu (Hg), nikal (Ni), olovo (Pb) i cink (Zn). Cilj rada bio je dati pregled teških metala koji uzrokuju onečišćenje poljoprivrednoga zemljišta, kao i remedijacijskih tehnologija koje se primjenjuju za smanjenje onečišćenja. U radu su razmatrane tri skupine remedijacijskih tehnologija, biološke, kemijske i fizikalne, i to sa stajališta primjenjivosti, učinkovitosti i ekonomičnosti te sa stajališta društvene prihvatljivosti i dostupnosti u Hrvatskoj, kako bi se potaknula njihova šira implementacija. Biološke remedijacijske tehnologije, poglavito fitoremedijacija, najbolje su zadovoljile postavljene kriterije, što ih trenutačno čini najprimjenjivijima za nisko i umjereno onečišćena poljoprivredna zemljišta. Kemijske i fizikalne remedijacijske tehnologije općenito su pogodnije za remedijaciju teže onečišćenoga poljoprivrednog zemljišta, primijenjene samostalno ili u kombinaciji s metodama fitoremedijacije zbog visokih troškova.

Dopisni autor:
Dorijan Radočaj, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, dradocaj@fazos.hr