Close
Skip to content

Promjena u usvajanju iona kod rajčice (Lycopersicon esculentum L.) primjenom kalcija u uvjetima solnog stresa

Khursheda Parvin, Kamal Uddin Ahamed, Mohammad Mahbub Islam, Nazmul Haque

https://doi.org/10.18047/poljo.22.2.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Salinitet utječe na gotovo svaki aspekt fiziologije i biokemije biljaka zbog osmotskoga stresa i ionske toksičnosti. Istraživali smo promjenu usvajanja iona kod rajčice cv. BARI Tomato-5 pri različitim razinama saliniteta (0, 2, 4, 6 i 8 dS m-1) u kombinaciji s različitim koncentracijama Ca2+ (0, 5, 10 mM). Rezultati su pokazali da solni stres značajno utječe na provodljivost puči kod rajčice. Tretman soli izrazito je povećao usvajanje Na+ i smanjio usvajanje K+ i Ca2+ u listovima rajčice. U uvjetima solnoga stresa tretman s Ca2+ smanjio je usvajanje Na+ a povećao usvajanje Ca2+ i K+. Naši su rezultati pokazali da kod rajčice aplikacija Ca može učinkovito smanjiti ionsku toksičnost induciranu salinitetom. Vanjska primjena Ca2+ značajno ublažava negativne učinke ionske toksičnosti inducirane salinitetom.

Dopisni autor:
Khursheda Parvin, Faculty of Agriculture, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh, hirasau@gmail.com