Close
Skip to content

Primjena pepela iz biomase na travnjacima

Krešimir Bošnjak, Marina Vranić, Marina Brčić, Tomislav Mašek

https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.12 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Sve veće oslanjanje na proizvodnju energije iz biomase rezultira povećanjem proizvodnje pepela, kao ostataka nakon izgaranja biomase. Primjena pepela u poljoprivredi postaje sve aktualnija kao alternativa odlaganju na odlagališta. Vrijednost pepela kao materijala za kalcizaciju, gnojiva ili poboljšivača tla, kao i mogućnost i količina primjene pepela u proizvodnji na oranicama ili travnjacima, ovise o sadržaju makro- i mikrohraniva, potencijalnoj neutralizacijskoj vrijednosti pepela te sadržaju teških metala (TM) i ostalih potencijalno onečišćujućih tvari. Pepeo iz biomase sadrži značajne količine hraniva (Ca, K, Mg, P, Fe), može se primijeniti kao materijal za kalcizaciju koji utječe na fizikalna i kemijska svojstva tla, mikrobiološku aktivnost tla i razgradnju organske tvari (OT) tla, te u konačnici povećava produktivnost poljoprivrednih kultura. Primjena pepela na travnjacima i proizvodnji voluminozne krme u količini 6-22 t ha-1 rezultira povećanjem produktivnosti krmnih vrsta, povećanjem udjela mahunarki i sijanih trava u tratini i povećanjem hranjive vrijednosti krme.

Dopisni autor:
Marina Vranić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski Fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, mvranic@agr.hr