Close
Skip to content

Peludna analiza meda sjeveroistočne Hrvatske

Sanda Rašić, Edita Štefanić, Slavica Antunović, Jurica Jović, Suzana Kristek

https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U istraživanju je analizirano 60 uzoraka meda s različitih područja sjeveroistočne Hrvatske na sadržaj i udio peludi. Ukupno je determinirana pelud 84 biljnih vrsta koje pripadaju u 40 porodica. Najzastupljenije su porodice u analiziranim uzorcima meda bile Asteraceae, Fabaceae i Rosaceae. Od analiziranih uzoraka meda, za 40 je uzoraka utvrđena uniflornost, dok ih je 20 svrstano u multiflorni med. Od uniflornih vrsta meda 26 je uzoraka deklarirano kao bagremov med, zatim 12 kao med od uljane repice te dva uzorka kao lipov med. Uzorci meda sadržavali su 9-25 vrsta peludi, a prevladavajuće vrste peludi bile su od biljaka iz porodice Brassicaceae i Robinia pseudacacia.

Dopisni autor:
Sanda Rašić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, srasic@fazos.hr