Close
Skip to content

Otpuštanje vode konvekcijskim sušenjem različitim temperaturama iz sjemenki uljane repice

Ana Matin, Tugomir Majdak, Mateja Grubor, Jelena Vuković, Tajana Krička

https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Uljana repica pripada najznačajnijim svjetskim uljaricama. Cilj istraživanja bio je istražiti utjecaj termičke dorade na kvalitetu uljane repice, odnosno analizirati sadržaj ulja i slobodnih masnih kiselina u izabranim hibridima uljane repice: Turan, Traviata, NK Toccata, NK Petrol, PR 46 W 14 i PR 46 W 15. Po svojim karakteristikama, nabrojeni su hibridi rani, srednje rani i srednje kasni hibridi. Početna vlaga istraživanih hibrida kretala se od 11,28 do 11,69%. Hibridi su podvrgnuti termičkoj doradi konvekcijskim sušenjem u tankome sloju, pri temperaturama 40, 60 i 80°C i brzini strujanja zraka 1,0 m/s. Tijekom istraživanja, uočeno je raspadanje ulja tijekom sušenja na 80°C te povećanje slobodnih masnih kiselina preko dopuštenih 2%. Nadalje, temeljem dobivenih rezultata, određena je brzina otpuštanja vode te je postupak sušenja matematički modeliran, gdje su određeni koeficijent determinacije (R2) i energija aktivacije vode.

Dopisni autor:
Mateja Grubor, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, mgrubor@agr.hr