Close
Skip to content

Okolinska varijabilnost mase tisuću zrna kod hibrida kukuruza različitih skupina zriobe

Domagoj Stepinac, Ivica Buhiniček, Mirko Jukić, Hrvoje Šarčević, Ivan Pejić, Bojan Marković, Antun Jambrović, Ivan Pejić, Domagoj Šimić 

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.6 (Izvorni znanstveni članak)

PUNI TEKST

Sažetak

Masa tisuću zrna (TKW) važno je svojstvo – komponenta prinosa koja je pod utjecajem okolinskih čimbenika. Ciljevi su ovoga rada odrediti okolinsku varijabilnost TKW-a 32 hibrida kukuruza kategorizirana u četiri FAO-ve skupine zriobe (FAO 300, 400, 500 i 600) i usporediti 12 okolina u Hrvatskoj (šest lokacija u dvjema godinama) prema združenoj linearno-regresijskoj analizi i analizi stabilnosti po grupama zriobe. Općenito, učinci okoline, genotipa i njihove interakcije (GEI) bili su statistički značajni. Tročimbenična ANOVA pokazala je najveći i visoko signifikantan učinak godine, dok učinak lokacije nije bio statistički značajan u sve četiri FAO-ve skupine. Analiza stabilnosti nije detektirala preferencije među okolinama niti trend pod FAO-vim skupinama. Naši rezultati ukazuju da su sve okoline u Panonskoj regiji uključene u istraživanje pogodne za procjenu TKW-a kod hibrida kukuruza svih FAO-vih skupina. TKW se pokazao prikladnom komponentom prinosa za oplemenjivanje kukuruza zbog visoke heritabilnosti i linearne naravi interakcije GEI-ja.

Ključne riječi: interakcija genotip × okolina, kukuruz, analiza stabilnosti, lokacije, masa tisuću zrna

Dopisni autor:
Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, domagoj.simic@poljinos.hr