Close
Skip to content

Odnos komponenata prinosa i prinosa zrna soje (Glycine max L. Merr.) u uvjetima navodnjavanja

Daria Galić Subašić, Mladen Jurišić,  Andrijana Rebekić, Dorijan Radočaj, Irena Rapčan, Marko Josipović

https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.5 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Ovo istraživanje predstavlja rezultate trogodišnjih pokusa (2013 .– 2015.) s ciljem utvrđivanja odnosa između komponenata prinosa soje i prinosa zrna pri različitim tretmanima navodnjavanja. Rezultati su pokazali da je godina istraživanja imala najveći utjecaj na broj etaža po biljci (NNP), dok je interakcija navodnjavanja i godine pokusa također statistički značajna. Najviši prosječni NNP zabilježen je 2015. godine i bio je 33 % veći u odnosu na 2014. godinu. Najveći broj zrna po biljci (NSP) zabilježen je 2015. godine, a bio 20 % i 31 % veći u odnosu na 2013. i 2014. godinu. Bogato navodnjavanje rezultiralo je najvećim NSP-om u usporedbi s racionalnim i kontrolnim tretmanom. Navodnjavanje, godina istraživanja i njihova interakcija nisu imali statistički značajan učinak na masu tisuću zrna (TSW) (g), ali je najniži prosječni TSW (g) postignut u kontrolnome tretmanu svake godine ispitivanja. Regresijski modeli za predviđanje prinosa zrna u kontrolnome tretmanu i racionalnome navodnjavanju nisu bili statistički značajni. Međutim, u bogatome navodnjavanju, regresijski model temeljen na TSW-u (g), NNP-u i NSP-u kao prediktorima dao je statistički značajan model za predviđanje prinosa zrna, ali samo je NSP identificiran kao visoko značajan prediktor prinosa zrna.

Dopisni autor:
Daria Galić Subašić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, dgsubasic@fazos.hr