Close
Skip to content

Konkurentnost hrvatske proizvodnje i prerade pšenice na tržištu Europske unije

Davor Balaž

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.10 (disertacija)
PUNI TEKST

Sažetak

Analiza konkurentnosti zahtjevan je proces koji obuhvaća prikupljanje podataka i usporedbu na makro i mikro ekonomskoj osnovi. Za potrebe ovoga rada obavljena je analiza prikupljanjem dostupnih podataka o proizvodnji i preradi pšenice u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (desk istraživanje), 5 županija istočne Hrvatske (130 uzoraka proizvođača i 18 uzoraka prerađi- vača pšenice) i istraživanje ponude pšeničnoga brašna na tržištu Republike Hrvatske. Na temelju prikupljenih podataka, obavljena je analiza strukture uzoraka prema različitim varijablama, sukladno obavljenoj deskriptivnoj statističkoj analizi za varijable ordinalnoga i kvantitativ- noga tipa (omjerne i intervalne). Analizom prikupljenih podataka, obavljeni su izračuni konkurentnosti, primje- nom metode troškovi domaćih resursa (DRC) te formi- ranjem analitičke matrice (PAM). Izračunom izdvojenoga koeficijenta (DRC), nije potvrđena konkurentnost hrvat- ske proizvodnje pšenice za referentne godine, prema paritetnim domaćim cijenama. Za izdvojeni segment prerade pšenice, također primjenom navedene metode, utvrđen je neutralan status konkurentnosti prema DRC koeficijentu. Utvrđene su moguće potrebite prilagodbe standarda poslovanja, vanjske trgovine, vanjsko-trgo- vinske zaštite i domaće potpore u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Izvršena je ocjena eko- nomske učinkovitosti hrvatske proizvodnje i prerade pšenice u insceniranim uvjetima metodom izračuna koeficijenta DRC-a. Obavljeni izračuni pokazali su među- sobnu disekonomsku međuovisnost proizvodnje i prera- de pšenice u Republici Hrvatskoj, uz pozitivan utjecaj na stabilnost i održivost poslovanja u ruralnim područjima. Temeljem provedenog istraživanja, utvrđeno je kako postoje uvjeti za kvantitativno i kvalitativno povećanje proizvodnje i prerade pšenice u Republici Hrvatskoj.

Dopisni autor:
Davor Balaž, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Hrvatska, davor.balaz@gmail.com