Close
Skip to content

Karnozin – polifunkcionalan biološki aktivan sastojak

Gordana Kralik, Zlata Kralik, Kristina Gvozdanović

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.11 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu se istražuje obogaćivanje mišića prsa i zabataka karnozinom, koji ima važnu funkciju u fiziološkim procesima. Istraživanja su pokazala da karnozin poboljšava kvalitetu pilećega mesa. Dodavanjem aminokiselina β-alanina i L-histidina u hranu pilića sintetizira se karnozin u skeletnim mišićima, mozgu, srčanome mišiću i stanicama čula mirisa. Ustanovljeno je da sadržaj karnozina ovisi o tipu mišića (bijelo ili tamno meso) te genotipu brojlera, kao i o spolu. Meso pilića osjetljivo je na oksidacijske procese, ali se lipidna oksidacija može efikasno prevenirati obogaćivanjem mesa karnozinom.

Dopisni autor:
Zlata Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, zkralik@fazos.hr