Close
Skip to content

Jaja

Đuro Senčić, Danijela Samac

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.13  (pregled knjige)
PUNI TEKST

Sažetak

Priručnik je namijenjen studentima Zootehnike Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku za modul Peradarstvo, na stručnome studiju „Zootehnika“ i modul Tehnologija stočarske proizvodnje, na sveučilišnome diplomskome studiju Hranidba domaćih životinja, ali i poljoprivrednim proizvođačima te zainteresiranim građanima. Priručnik se sastoji od 10 poglavlja: 1. Uvod, 2. Važnost konzumacije jaja za zdravlje ljudi, 3. Fiziologija stvaranja i građa jaja, 4. Tehnologija proizvodnje konzumnih jaja, 5. Sortiranje (klasiranje), pakiranje, skladištenje i konzerviranje jaja, 6. Prerada jaja, 7. Kvaliteta jaja, 8. Tradicijski običaji vezani uz jaja, 9. Jela i pića od jaja, 10. Literatura. Knjiga je bogato ilustrirana (49 slika).

Dopisni autor:
Đuro Senčić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, dsencic@pfos.hr