Close
Skip to content

In memoriam

PUNI TEKST

Sažetak

Ivan Knežević rođen je 21. studenoga 1940. godine u Osijeku. U rodnome je gradu završio Učiteljsku školu i diplomirao na Visokoj poljoprivrednoj školi. Magistrirao je i doktorirao na Poljoprivrednome fakultetu u Beogradu. Radio je u Industrijsko-poljoprivrednome kombinatu (IPK) Osijek, u Centru za unaprjeđenje stočarstva, na Poljoprivrednome institutu i na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku, do umirovljenja.
Tijekom radnoga vijeka (1965. – 2011.) obnašao je brojne dužnosti: ravnatelja i dekana Poljoprivrednoga
fakulteta tijekom Domovinskoga rata, člana Kriznoga stožera Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
predsjednika Znanstvenoga vijeća Biotehničkoga znanstveno-nastavnog centra u Osijeku, predsjednika
Znanstvenoga vijeća Poljoprivrednoga instituta u Osijeku te člana Znanstvenoga vijeća i Senata Sveučilišta u
Osijeku. Biran je za predstojnika Zavoda za zootehniku te za predsjednika Katedre za govedarstvo i konjogojstvo,
kao i u niz drugih povjerenstava. Predavao je nastavu iz predmeta Govedarstvo, Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima, Etologija životinja te Uvod u znanstveni rad na svim studijima Poljoprivrednoga fakulteta
u Osijeku. Bio je nositelj i istraživač na brojnim znanstvenim projektima koje je financirala Samoupravna interesna zajednica za znanost Socijalističke Republike Hrvatske te Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Kao autor i koautor objavio je 137 znanstvenih radova, 44 stručna rada i 4 udžbenika. U povodu 60 godina djelovanja Fakulteta dodijeljena mu je 2022. godine Povelja za posebne zasluge i doprinos unaprjeđenju znanstvenoga i stručnog rada te širenju ugleda Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek u domovini i svijetu.
Prof. dr. sc. Ivan Knežević bio je čovjek široke duše i otvorena srca, čvrstih i postojanih stavova, intelektualac
velike erudicije i vrsni stručnjak vedra duha. Bio je do kraja posvećen s vojoj profesiji, mladim kolegama i svim
ljudima s kojima je ostvario topao i prisan odnos. I pored teške bolesti s kojom se nosio, širio je optimizam i pozitivnu energiju. Bio je renesansni čovjek i dar svima koji su imali priliku biti njegovim prijateljima. Njegova ljudska veličina ostat će stoga trajno sačuvana u sjećanju brojnih kolega i prijatelja.