Close
Skip to content

Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova

Marija Ravlić

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.8 (disertacija)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj rada bio je utvrditi alelopatski utjecaj korov- nih vrsta na rast i razvoj usjeva te mogućnost primjene aromatičnih i ljekovitih biljaka u suzbija- nju korova. Ispitan je utjecaj biljne mase i sjeme- na korovnih vrsta: poljski osjak (Cirsium arvense), poljski mak (Papaver rhoeas), bezmirisna kamili- ca (Tripleurospermum inodorum), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), crna pomoćnica (Solanum nigrum) i divlji sirak (Sorghum halepense) na pšeni- cu, ječam, mrkvu, soju i uljnu bundevu. Djelovanje ljupčaca (Levisticum officinale), bosiljka (Ocimum basilicum), prave kamilice (Matricaria chamomilla), matičnjaka (Melissa officinalis), crnoga sljeza (Malva sylvestris) i velikoga rosopasa (Chelidonium majus) utvrđeno je na rast i razvoj korovnih vrsta Teofrastov mračnjak (Abutilon theophrasti), oštrodlakavi šćir, strjeličasta grbica (Lepidium draba), crna pomoćnica, divlji sirak i bezmirisna kamilica. Alelopatski utjecaj ovisio je o korovnoj vrsti, usjevu, koncentraciji, odno- sno dozi, biljnome dijelu te stanju biljne mase. U pro- sjeku su ekstrakti od svih vrsta, osim divljega sirka, smanjili klijavost za više od 20,0%, a rast klijanaca do 41,2% u Petrijevim zdjelicama. Vodeni ekstrakti primijenjeni u posude s tlom smanjili su nicanje i rast usjeva i do 65%. Inkorporacija biljnih ostataka korova u posude s tlom smanjila je nicanje usjeva i do 65,3%. Zajedničko klijanje sjemena usjeva i korova, kao i korijenovi eksudati, nisu pokazali značajan utjecaj na klijavost usjeva. Alelopatski utjecaj aromatičnoga i ljekovitoga bilja također je ovisio o biljnoj vrsti i korovu, koncentraciji i dozi te stanju biljne mase. Pri zajedničkome klijanju sjemena zabilježen je negativan utjecaj na klijanje i do 90,0%. Zajedničko klijanje sje- mena u posudama s tlom slabije je djelovalo na koro- ve. Vodeni ekstrakti od svježe i suhe mase smanjili su klijavost i rast korova i do 100%. Biljni ostatci smanjili su nicanje korovnih vrsta i do 60,0% te negativno utje- cali na rast klijanaca.

Dopisni autor:
Marija Ravlić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska, mravlic@pfos.hr